§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Cosplay Craft dostępny pod adresem internetowym www.cosplaycraft.pl.
 2. Sprzedającym jest ​firma Cosplay Craft Marcjan Waselina, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP5941607926, REGON 384225968 dalej zwany „Sprzedającym”. 
 3. Niniejszy Regulamin sklepu skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość́ za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin- niniejszy regulamin sklepu.
 2. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.cosplaycraft.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta- konto klienta w Sklepie internetowym, są̨ w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 6. Sprzedający- podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą̨ Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@cosplaycraft.pl lub pod numerem telefonu 791 036 334.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 3. Składanie zamówień́ przez Klienta na Towary znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu internetowego bez możliwe jest po założeniu Konta Klienta albo bez zakładania Konta po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 4. Ceny podane w Sklepie są̨ podane w polskich złotych i są̨ cenami brutto (uwzględniają̨ podatek VAT). 
 5. Na końcową̨ (ostateczną) kwotę̨ do zapłaty przez Klienta składa się̨ cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się̨ Umową Sprzedaży. 

§ 4 Zakładanie Konta

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić́ Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 3. Klient nie może przekazać danych logowania do swojego Konta osobom trzecim.
 4. Logowanie na Konto odbywa się̨ poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. 
 5. Zalogowany klient ma możliwość:
  • zmiany swoich dane,
  • zmiany swojego hasła,
  • sprawdzenia historii swoich Zamówień,
  • sprawdzenia statusu swojego Zamówienia.
 6. Klient ma możliwość́ w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć́ Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej używając adresu podanego podczas rejestracji konta lub pisemnie.

§ 5 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.cosplaycraft.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. 
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Zamówienie dojdzie do skutku, jeśli Klient wypełni prawidłowo wszystkie obowiązkowe pola formularza zamówienia w tym dane kontaktowe oraz dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany. 
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 6. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi.
 7. Jeżeli treść Umowy Sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail wskazując rozbieżności. Sklep prześle Klientowi skorygowaną treść Umowy Sprzedaży. 
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenia odpowiedniej opcji na stronie Zamówienia. Faktura VAT może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na stronie Zamówienia. 
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpływu wpłaty za Zamówienie na rachunek bankowy Sklepu. 

§ 6 Dostawa i płatność

 1. Klient może skorzystać z dostawy zamówionych Towarów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (InPost).
 2. Wysyłka i dostawa Towarów odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane. 
 3. Klient może opłacić swoje Zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznych (PayU), opłacić przesyłkę za pobraniem lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 4. Na każde opłacone Zamówienie Sklep wystawia fakturę. 
 5. Do podania numeru NIP uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy.  

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane pisemnie na adres Sklepu lub w wiadomości e-mail z adresu, który został użyty podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
  • na indywidualne zamówienie klienta,
  • dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  • ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  • który jest wyraźnie dostosowany do indywidualnych potrzeb konsumenta. 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane w realizacją Umowy Sprzedaży lub konkretnym Towarem klient może kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@cosplaycraft.pl lub pisemnie na adres Cosplay Craft Marcjan Waselina, ul. Nasypowa 19/5, 70-001 Szczecin.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji Towaru bądź Usługi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz za realizację płatności. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w formularzu Zamówienia uniemożliwia realizację Umowy Sprzedaży. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia konta klienta oraz danych osobowych ze swoich baz danych na wniosek Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu sklepu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają̨ na realizację postanowień́ niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.